Prowadzone działania


Od 07.01.2008r. bytomscy strażnicy wspólnie z policjantami przystąpili do usuwania pojazdów zaparkowanych w sposób zagrażający ruchowi drogowemu, lub blokujących wjazd/wyjazd. Trzeba było sięgnąć do radykalnych działań, aby niektórzy kierowcy przypomnieli sobie, że nie tylko oni poruszają się po drogach i drastycznymi metodami wymusić egzekwowanie przepisów.


plik załącznik: 


W związku z uruchomieniem zespołu działań służb miejskich określonych wspólną zbiorczą nazwą AKCJA ZIMA Straż Miejska w Bytomiu przypomina o powinnościach właścicieli nieruchomości wynikających z obowiązku utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym uwzględniającym likwidację zagrożeń w ruchu pieszym i kołowym powodowanych warunkami atmosferycznymi – opadami śniegu i ujemną temperaturą :


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity)


 


Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.


 


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity)


 


Obowiązki właścicieli nieruchomości


Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:


1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;


2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;


3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;


3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;


3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;


4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;


5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.


2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.


3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.


4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:


1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;


2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;


3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.


5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.


8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.


9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).


 


Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia - podlega karze aresztu lub karze grzywny.


2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.


2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.


3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


 


 

Od połowy września funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli intensywne działania przypominające mieszkańcom Bytomia o zakazie używania słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych. Celem tych systematycznych działań jest ograniczenie zjawiska oraz wypracowanie podstaw do zdecydowanej społecznej reakcji na zachowania naganne. Stosowanie odpowiednich kar z art. 141 KW, w tym grzywny do 1500 PLN, ma skutecznie zniechęcić potencjalnych sprawców tego rodzaju wykroczeń.

Jeżeli palisz, uważaj, gdzie rzucasz niedopałek! Strażnicy karzą nie tylko za zaśmiecanie miasta lekkomyślnie rzucanymi na ziemie niedopałkami, ale również za palenie w obiektach użyteczności publicznej i w miejscach publicznych np. na przystankach komunikacji miejskiej.Odwiedzają również szkoły gdzie kontrolują miejsca, które młodzież wykorzystuje jako palarnie.


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 18 września 2007r. Straż Miejska w Bytomiu rozpoczęła wdrażanie w szkołach programu profilaktyczno - edukacyjnego pt.:"Bądź świadomy i odpowiedzialny", który jest skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I gimnazjalnych. Program przybliżający pracę straży, poruszający problemy dorastającej młodzieży, oraz wskazujący na zagrożenia płynące z różnych stron, ma utrwalić wśród uczniów właściwe postawy wobec złych wzorców, agresji czy uzależnień, jak również pomóc odpowiedzieć na pytanie: kiedy staję się dorosłym i co to znaczy być odpowiedzialnym? Po prelekcji, zorganizowanej w ZSO Nr 1 na Arki Bożka, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział w zajęciach, mogli wyrazić swoją opinię w ankietach, przygotowanych przez straż specjalnie na tą okazję. W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem, program - do którego zgłosiło się 25 placówek oświatowych - będzie kontynuowany.


plik załącznik: Badz_swiadomy_i_odpowiedzialny.ppt 

Prowadzone systematyczne kontrole punktów skupu złomu wykazują, że:  • przyjmowane są elementy metalowe pochodzące z kradzieży;

  • prowadzą one działalność poza deklarowanym czasem pracy;

  • wagi nie posiadają aktualnych legalizacji;

  • w kilku przypadkach właściciele prowadzili działalność bez stosownego zezwolenia;

  • w niektórych punktach skupu niewłaściwie jest prowadzona dokumentacja przyjęcia odpadów oraz nie jest prowadzona identyfikacja sprzedających;

  • zdarzają się przypadki wpisywania do ewidencji osób fikcyjnych;

  • wprowadzenie trzeciej, nocnej zmiany przyczyniło się do ograniczenia działalności składnic złomu poza nominalnym czasem pracy.

W wyniku działań strażników Straży Miejskiej w Bytomiu w b.r. ujęto na gorącym uczynku i przekazano policji kilku sprawców kradzieży żeliwnych kratek ściekowych, elementów torowiska i kabli energetycznych o wadze od kilku do kilkuset kilogramów.

Z inicjatywy Straży Miejskiej w Bytomiu rozpoczęto wspólne działania z Wydziałem Przestępstw Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w celu zabezpieczenia pozostałego majątku po KWK "ROZBARK".

W celu poprawy ładu i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony małoletnich przed demoralizacją w czasie wakacji Straż Miejska w Bytomiu 1 czerwca br. rozpoczęła działania w ramach akcji "Bezpieczny odpoczynek" oraz "Ogródek", które potrwają do końca wakacji. W ramach prowadzonych działań, strażnicy będą kontrolować punkty handlowe oferujące do sprzedaży alkohol pod względem legalności ich funkcjonowania (kontrola zezwoleń na sprzedaż alkoholu), zapewnienia ładu i porządku publicznego, reakcji na zakłócanie hałasem wypoczynku oraz ciszy nocnej, jak również eliminowania innych zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu. Ponadto, funkcjonariusze będą kontrolować przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu małoletnim w placówkach handlowych, reagować na przebywające w miejscach publicznych w porze nocnej dzieci i młodzież, jak również monitorować nieformalne zgromadzenia osób małoletnich (w centrum i w dzielnicach, w tym na osiedlach). Strażnicy będą kontrolować także akweny wodne pod kątem przestrzegania zakazu kąpieli w miejscach niedozwolonych, jak również kontrolować przestrzeganie prawa w zakresie zakazu eksponowania pornografii w punktach handlowych.
 


MIESZKANCÓW
NASZEGO OSIEDLA CHRONIĄ POLICJANCI Z KOMISARIATU III
oraz
STRAŻNICY STRAŻY MIEJSKIEJ w BYTOMIU


AKCJA BEZPIECZNY ROZBARK


Teren objęty społecznym monitoringiem

POLICJAtel.(0-32) 282-61-61
z tel.kom.112
alarmowy 997
STRAŻ MIEJSKAtel.(0-32) 281-18-24
alarmowy 986


http://www.strazmiejska.bytom.pl


 


 


NA TERENY UŻYTKU PUBLICZNEGO PSY MOGĄ BYĆ WYPROWADZANE TYLKO NA SMYCZY I W NAŁOŻONYM KAGAŃCU. ZWOLNIENIE PSA ZE SMYCZY JEST DOZWOLONE TYLKO W MIEJSCACH MAŁO UCZĘSZCZANYCH I POD WARUNKIEM, ŻE PIES MA KAGANIEC, A WŁAŚCICIEL MA MOŻLIWOŚĆ SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI NAD JEGO ZACHOWANIEM. WŁAŚCICIEL ZWIERZĘCIA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRZĄTANIA ODCHODÓW PO SWOIM PUPILU.


SMIECI (ODPADY) Z GOSPODARSTW DOMOWYCH MUSZĄ BYĆ WYRZUCANE DO POJEMNIKÓW LUB KONTENERÓW W ZAWIĄZANYCH WORKACH. PO WRZUCENIU WORKA ZE ŚMIECIAMI DO KONTENERA LUB POJEMNIKA WYRZUCAJĄCY JEST ZOBOWIAZANY DO JEGO ZAMKNIECIA.


ZABRONIONE JEST W MIEJSCACH PUBLICZNYCH UŻYWANIE SŁÓW NIEPRZYZWOITYCH.


ZABRONIONE JEST ZAŚMIECANIE MIEJSC PUBLICZNYCH NIEDOPAŁKAMI PAPIEROSÓW


ZABRONIONE JEST PALENIE PAPIEROSÓW NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Z WYJĄTKIEM WYZNACZONYCH MIEJSC.


Nieprzestrzeganie powyższych przepisów zagrożone jest karą grzywny.


PRZEPISY PRAWNE
Kodeks wykroczeń (Dz. U. 71.12.114 ze zm.)
Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. 05.236.2008 ze zm.)
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 96.10.55 ze zm.)
Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LIII/796/05 z 15 grudnia 2005r.