Deklaracja zgodności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Straż Miejska w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Bytomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01.
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy niedostępne to m.in.

·         wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,

·         odsyłacze zewnętrzne nie posiadają treści opisowej,

·         zdjęcia nie posiadają prawidłowych treści alternatywnych,

·         występują błędy redakcyjne związane z prawidłowym formatowaniem w treściach archiwalnych,

·         mapy są wyłączone z obowiązku dostępności cyfrowej,

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego stosowania
mechanizmów dostępności bez udziału podmiotów zewnętrznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktów jest Marek Dybkamdybka@strazmiejska.bytom.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu32 281 18 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Bytomiu
ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom

Jednostka zlokalizowana jest na IV piętrze budynku zlokalizowanego w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 122.Obiekt posiada  wejście główne do którego można się dostać wprost z poziomu terenu, podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych, oraz windę łączącą wszystkie kondygnacje budynków.

Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku został zaprojektowany i zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić użytkowanie budynku przez osoby niepełnosprawne oraz przyjmowanie ich jako  interesantów.