Realizacja zadań

            Straż Miejska w Bytomiu wykonuje na bieżąco swoje ustawowe zadania a w szczególności:

 

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego;
  4.  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy  itp.;
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania;
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy .

wynikające bezpośrednio z art 11. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 779)  oraz innych ustaw i aktów prawa miejscowego

 

            Realizując powyższe obowiązki Straż Miejska bierze pod uwagę  aktualny stan zagrożenia  porządku i bezpieczeństwa publicznego dostosowując liczbę funkcjonariuszy oraz dyslokację patroli do bieżących potrzeb. W praktyce oznacza to zwiększoną liczbę strażników wykonujących powierzone im zadania w godzinach rannych i popołudniowo - wieczornych oraz mniejszą obsadę w godzinach nocnych, uzależnioną od pory roku, warunków atmosferycznych, spodziewanych wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym lub religijnym a nawet okresu tygodnia w którym nasila się aktywność osób dopuszczających się naruszeń obowiązującego porządku prawnego. Mając na uwadze wzrastające w okresie wiosenno – letnim  zagrożenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zakłóceń  porządku publicznego, Straż Miejska w Bytomiu w sposób  elastyczny intensyfikuje swoją obecność w godzinach wieczorowo-nocnych w miejscach szczególnie narażonych na wystąpienia przypadków chuligaństwa oraz innych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

            Pamiętajmy również, że wszelkie nieprawidłowości, uciążliwości a szczególnie naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego można zgłaszać 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu dyżurnemu przyjmującemu zgłoszenia pod:

numerem telefonu alarmowego - 986.

tel. 32 2811824, fax. 32 2811913  
alarmowy SMS: 530809400 (tylko dla osób głuchoniemych)

lub bezpośrednio w siedzibie

Straży Miejskiej w Bytomiu

przy ul. Wrocławskiej 122