Obowiązkowa deratyzacja jesienna

23-09-2020

O B O W I Ą Z K O W A D E R A T Y Z A C J A J E S I E N N A

Przypominamy iż, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Bytomia, należy wykonać następujący obowiązek:

Rozdział 7.

Wyzanaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 10.1. Na terenie miasta Bytomia obowiązkowj deratyzacji podlegają obszary:

1) jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;

2) obiekty użyteczności publiczej;

3) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarszej lub magazynowej.

2. Ustala się, że obszary, o których mowa w ust. 1 podlegają ciągłej deratyzacji, w okresach:

1) wiosennym w terminie 1 kwietnia – 30 kwietnia każdego roku;

2) jesiennym w terminie 1 października – 31 października każdego roku.

Obowiązek ten spoczywa, na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytomia.

W związku z powyższym w miesiącu kwietniu bieżącego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bytomiu dokonają sprawdzenia realizacji wytycznych zawartych w regulaminie na terenie naszej gminy.

Strażnicy zwrócą uwagę na właściwe i terminowe przeprowadzenie deratyzacji, zgodne z przepisami zastosowanie prepartów i urządzeń pomocniczych takich jak np. karmiki dla gryzoni.

Potwierdzeniem wykonania obowiązku deratyzacji podszas kontroli, jest dowód zakupu trutki lub faktura za przeprowadzenie usługi przaez specjslistyczną firmę.

Zasady przeprowadzenia deratyzacji:

  • należ używać preparatów ogólnodostępnych w handlu do tego celu przeznaczonych,
  • preparaty wyłożyć zgodnie z instrukcją,
  • w miejscu wyłożenia trutki umieścić ostrzeżenie

,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt."

  • na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazywać je firmom uprawnionym do utylizacji zwłok zwierząt,
  • należy pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu,
  • trutkę należy zbezpieczyć przed dostępem dzieci, zwierząt domowych oraz wolnożyjących,
  • po zakończonym okresie deratyzacji niezużyte preparaty należy usunąć zgodnie z dołączoną instrukcją.

Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone uchybienie funkcjonariusz, może udzielić pouczenia, nałożyć mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł. Natomiast jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę grzywny do 5 tys. zł.